บุคลากร

                              นายวีระศักดิ์  พลมณี
             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดขมิ้น
นายสมพงศ์  ขนเต้
ครู คศ.๓
นางสาวจรรยาลักษณ์  ดีกันกง
ครู คศ.๓

                                                        
            

                                        นางจงดี  ชินสาร์
ครู คศ.๓
นางสุภาพร  ฝาชัยภูมิ
ครู คศ.๓
นายวิทยา  ฝาชัยภูมิ
ช่างสีชั้น 3