ข้อมูลโรงเรียน

                      ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

1.            ประวัติโรงเรียนบ้านกุดขมิ้น

1.1       สังกัด  โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 1

1.2  ที่ตั่ง   หมู่  7  บ้านกุดขมิ้น   ต.นาฝาย   อ. เมือง  จ. ชัยภูมิ

1.3  ประวัติ  โรงเรียนบ้านกุดขมิ้นมีเนื้อที่   48  ไร่ 3 งาน  13.9  ตารางวา

   ก่อตั้งเมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2495     โดยงบประมาณของพระราชทานการ  เมื่อแรกตั้ง

         โรงเรียนมีชื่อว่า  โรงเรียนประชาบานตำบนบ้านเหล่า  8  วัดกุดขมิ้น  ต่อมา  พ.ศ. 2486

ทางราชการโอนหมู่บ้านไปขึ้นตำบลนาเสียว  และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนบ้านกุดขมิ้น 

 เมื่อวันที่    1   พฤษภาคม    2495

                 1  ธันวาคม  2525   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ฉ.     ใต้เตี้ย ห้องเรียน   ราคา  180,000    บาท

               ปีงบประมาณ  2525  ได้รับงบต่อเติม   2  ห้องเรียน  ราคา  220,000  บาท

ปีงบประมาณ   2532ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ   103/26  ราคา  800,000  บาท

 รวมจำนวนอาคารเรียน  2  หลังและอาคารประกอบ    5  หลัง   

 

    โรงเรียนบ้านกุดขมิ้นมีเขตบริการรับผิดชอบการศึกษา  3  หมู่บ้านคือ

1. หมู่  7 บ้านกุดขมิ้น  อยู่ห่างจากโรงเรียนระยะทางประมาณ  1   กิโลเมตร

2. หมู่  8 บ้านโนนคูณ  อยู่ห่างจากโรงเรียนระยะทางประมาณ  1   กิโลเมตร

3. หมู่ 13 บ้านโนนมะเกลือ   อยู่ห่างจากโรงเรียนระยะทางประมาณ   3   กิโลเมตร